Archive for the ‘Gió bụi dọc đường’ Category

Mưa lũ cũng hội nhập…

Posted by: SAO HỒNG on 01.11.2010

Sống chung với lũ…

Posted by: SAO HỒNG on 18.10.2010